Menu
0
0

Reklamácia

Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie vybavíme v súlade s platnými právnymi predpismi (Občiansky zákonník pre fyzické osoby, Obchodný zákonník pre právnické osoby).

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak.
Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť, ak:

   
    * Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo zaobchádzaním a obsluhou vykonávanou v rozpore s užívateľskou príručkou (pokiaľ u výrobku existuje).
    * Výrobok bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali parametrom a požiadavkám uvedeným v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).
    * Výrobok bol poškodený pôsobením živlov.
    * Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).
    * Výrobok bol poškodený v dôsledku zapojenia do siete, ktorá nezodpovedá príslušnej STN.
    * Ak pred tapetovaním nebola použitá penetrácia.
Upozornenie:
- Pri reklamácii tapiet je odporúčané reklamovať celú tapetu, nie ich kus. Pri rozbalení je nutný PREMOT a prekontrolovať celý pás tapety. Pokiaľ z tapety bude odstrihnutý kus, alebo bude tapeta rozstrihaná, alebo ak bude chýbať informačný štítok tapety, môže byť reklamácia zamietnutá alebo odpočítaná pomerná časť ako nádklad na vrátenie tovaru do pôvodného stavu, čo môže byť až 100 % z ceny tovaru. Túto informáciu nám poskytla ČOI.

Postup pri reklamácii:

    * Informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom alebo akokoľvek inak
    * Tovar zašlite alebo dopravte akokoľvek inak na našu adresu s písomným popisom reklamácie, nezabudnite na kópiu
         faktury- nižšie uvedené
    * Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a najlepšie priložte kópiu daňového dokladu.

Reklamovaný tovar odoslaný dobierkou alebo na inú adresu nebude prevzatý.
Adresa pre zaslanie alebo odovzdanie reklamácie: AS ROVI, s.r.o., se sídlem Hálkova 1598, 53901 Hlinsko

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku (dátum odoslania od zákazníka)

 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka:
 

Kupujúci má podľa §53 ods. 6 zák. číslo 40/1964 Zb. (Obč. Zák.) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo platí pre nákupy fyzických osôb, nie podnikateľov na IČO. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok.

Zašlite nám tovar napríklad písomnou správou obsahujúcou informáciu o odstúpení od zmluvy + kópie faktúry.
V prípade, že v balíku nebudú potrebné dokumenty, môže dôjsť k recyklácii balíku.


Tovar posielajte pokiaľ možno doporučene (nie na dobierku), odporúčame poistiť. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet, alebo inou formou (napríklad zloženkou) a to najneskôr do 30 dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok neakceptujeme odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Tovar posielajte na adresu: AS ROVI, s.r.o., se sídlem Hálkova 1598, 53901 Hlinsko. Nie však ako dobierku!